Algemene Voorwaarden

Blokhuis en Duinstra Notariskantoor B.V. te IJsselstein

Opdrachten die door Blokhuis en Duinstra Notariskantoor B.V. met ingang van 1 februari 2019 zijn aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Artikel 1- Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Blokhuis en Duinstra Notariskantoor B.V., hierna ook te noemen: ‘het notariskantoor’, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in IJsselstein.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan het notariskantoor verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor het notariskantoor werkzame personen, hetzij werkzaam binnen het verband van het notariskantoor, hetzij daarbuiten.

Artikel 2 – Definities

Notaris
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en toegevoegd notaris en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast. Waar gesproken wordt van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor gemelde besloten vennootschap.

Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon, rechtspersoon, personenvennootschap dan wel iedere andere entiteit, die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de notaris op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

De notaris is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen. De notaris zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.

Artikel 3 – Tarieven, declaraties en betaling

 1. Declaraties van het notariskantoor dienen binnen tien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van die termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder dat enig beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Het notariskantoor kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
 2. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Het notariskantoor kan
  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • overgaan tot tussentijdse declaratie van zijn werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een (tussentijdse) declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 4. Het notariskantoor behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan en in ontvangst te nemen van degene die als partij optreedt bij de akte casu quo transactie. Ingeval van uitbetaling van geld behoudt de notaris zich het recht voor om het geld alleen uit te betalen aan degene die aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 4 – Niet doorgegane akte en/of advieswerkzaamheden

Ook voor werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een (notariële) akte, is de notaris bevoegd de verrichte werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever op basis van de door de notaris aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij voor de opdracht een ander tarief is overeengekomen. Het ingevolge dit artikel in rekening te brengen honorarium zal een (eventueel) overeengekomen maximumbedrag niet overschrijden.

Artikel 5 – (Hoofdelijke) Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6 – Overlijden opdrachtgever

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 – Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 8 – Werkzaamheden 

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 9 – Beroepsaansprakelijkheid

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
 2. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 2 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

Artikel 10 – WWFT / MOT

Het merendeel van de dienstverlening van het notariskantoor valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). FIU-Nederland heeft een meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Volgens de wet mag de notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 11 – Rechtskeuze en bevoegde rechter, klachten- en geschillenregeling

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, zal Nederlands recht van toepassing zijn.
Op de dienstverlening van de notaris is de klachten- en geschillenregeling voor het notariaat toepassing. De klachten- en geschillenregeling voor het notariaat is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Alle overige geschillen, inclusief geschillen die het in de klachten- en geschillenregeling voor het notariaat genoemde maximum bedrag overschrijden, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

Artikel 12 – Proceskosten

Ingeval de notaris bij de behandeling van een tuchtklacht in het gelijk wordt gesteld, kan de notaris de kosten van de procedure in rekening brengen bij de partij die in het ongelijk is gesteld.